Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

   Screenshot_2024-01-04-16-55-14-107_com.google.android.apps.photos-edit.jpg

ДЬОМІНА ЖАННА ГЕННАДІЇВНА 

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

КАНДИДАТ ПЕДАГОІЧНИХ НАУК

ПРОФЕСОР

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Національний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Фізичне виховання».

Наукова діяльність:

 • Автор понад 55 наукових праць, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, статті у вітчизняних фахових виданнях.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Методика навчання вправ координаційної спрямованості майбутніх учителів музики у процесі фізичного виховання» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя) захищено у 2010 році..
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Д 26.05314 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя) з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій.
 • Заступник головного редактора наукового видання Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), що відноситься до категорії Б як фаховий зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 017 Фізична культура і спорт та індексується у наукометричній базі Index Copernicus.
 • Підготовлено 4 кандидати наук зі спеціальності13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя).
 • Є керівником 3 здобувачів третього рівня вищої освіти доктор філософії зі спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 011 Освітні, педагогічні науки.

Громадська та організаційна діяльність:

 • Гарант освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня Доктор філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура).
 • Член редколегії науково-методичний журналу «Фізичне виховання в рідній школі.

Методична робота:

 • Автор методичного посібника (у співавторстві) «Моделювання і прогнозування у фізичному вихованні та спорті» (2014 р.).
 • Співавтор проєкту «Освітній застосунок для визначення індивідуальної норми рухової активності молоді («Activity for Health»)», що отримав золоту медаль у номінації «Упровадження цифрових технологій в освітній процес закладів освіти» на ХІІ міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном «World Edu» (2020 р.)

Освітній компонент:

 • «Науковий семінар».
 • «Сучасні методи досліджень у фізичній культурі».
 • «Технології наукових досліджень у спорті».

Посилання на профіль в: