Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

director 300 x 312

 

 

 

ТИМОШЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

ДОКТОР ПЕДАГОІЧНИХ НАУК

ПРОФЕСОР

 

 

 

 

 

  

 

 Освіта:

Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Фізичне виховання».

Наукова діяльність:

 • Автор понад 150 наукових праць, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, статті у вітчизняних фахових виданнях.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за темою «Розвиток швидкості і точності ігрових дій дівчаток 10-14 років, які займаються баскетболом» зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання, різних груп різних груп населення, захищено у 1999 році
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, захищено у 2009 роціГолова спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Д 26.05314 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя) з правом захисту докторських та кандидатських дисертацій.
 • Головний редактор наукового видання Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), що відноситься до категорії Б як фаховий зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 017 Фізична культура і спорт та індексується у наукометричній базі Index Copernicus.
 • Голова редакційної колегії науково-методичного журналу «Фізичне виховання у рідній школі»
 • Консультант 4 докторських дисертацій зі спеціальності13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя).
 • Підготовлено 9 кандидати наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя).
 • Є керівником 2 здобувачів третього рівня вищої освіти доктор філософії зі спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 011 Освітні, педагогічні науки.

Громадська та організаційна діяльність:

 • Академік Національної академії наук вищої освіти України.
 • Член секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України;
 • Член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні

Методична робота:

 • Автор методичного посібника (у співавторстві) «Основи теорії і методика спортивних і рухливих ігор»
 • Автор методичного посібника (у співавторстві) «Моделювання і прогнозування у фізичному вихованні та спорті» (2014 р.).
 • Співавтор проєкту «Освітній застосунок для визначення індивідуальної норми рухової активності молоді («Activity for Health»)», що отримав золоту медаль у номінації «Упровадження цифрових технологій в освітній процес закладів освіти» на ХІІ міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном «World Edu» (2020 р.)

Освітній компонент:

 • «Теорія і методика фізичного виховання»
 • «Методика викладання фізичного виховання у вищій школі».

Посилання на профіль в:

  арефьев.png

 

 

 

 

АРЕФЬЄВ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

АКАДЕМІК АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ПО ВІДДІЛЕННЮ ПЕДАГОГІКИ

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Київський державний інститут фізичного виховання, спеціальність «Фізична культура і спорт»

Наукова діяльність:

 • Автор понад 250 наукових публікацій, серед яких: монографія, статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, в тому числі зарубіжні
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Методика фізичної підготовки дівчат 10-17 років до складання норм ГПО» за спеціальністю 13.00.04 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретико-методичні засади диференціації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів основної школи» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)
 • Член редакційної колегії Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури»
 • Заступник голови спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)
 • Член спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення із захисту кандидатських і докторських дисертацій

Громадська діяльність:

 • Співавтор Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
 • Співавтор Державної програми розвитку фізичної культури і спорту
 • Співавтор Концепції національної системи фізичного виховання дітей учнівської та студентської молоді України
 • Співавтор першої в незалежній Україні навчальної програми «Фізична культура» для учнів загальноосвітніх шкіл
 • Співавтор державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України

Методична робота:

 • Автор 18 праць навчально-методичного характеру, серед них 10 підручників з грифом МОН України (в тому числі у співавторстві)

Освітній компонент:

 • Теорія і методика викладання гімнастики
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Теорія навчання фізичної культури

Посилання на профіль в:

 • Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7tSL2dOg-B3hPGbonDkc0SgM2_YtbPCmC3Myc7WXosaVHmIb08wd9QJU2aImKZzY2HArueHoWfyo2dVs9-xy_9M9fKgk9RG6v36CIXtEFKjzTibwDoNvAFI-TiiQTP-JgQrOwm&user=jLspCTIAAAAJ

 • Web of Scіence:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HGB-9785-2022

0-02-0a-15efacc4918fe25cb3cac72978d715fd55c39997f1147224f94d62262a5ba4cb_20cf532669abcbaa.jpg

 

 

 

 

ЗАВАЛЬНЮК ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

ПРОФЕСОР, ДОКТОР ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 Освіта:

Український державний університет фізичного виховання і спорту

Докторантура НПУ імені М.П. Драгоманова

Словацька мова – «рівень В-2.2» (сертифікат SERR: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky).

Наукова діяльність:

Автор понад 50 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, монографія.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Розвиток професійної компетентності фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за темою «Спорт як феномен культури (досвід філософської рефлексії)» зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Громадська та міжнародна діяльність:

Заступник завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання з наукової роботи.

Здійснювала керівництво студентами факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я, які брали участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Методична робота:

Автор 5 праць навчально-методичного характеру одноосібних та у співавторстві.

Освітній компонент:

Історія фізичної культури

Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної діяльності

Теорія і методика сучасного фітнесу

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Спортивні споруди і обладнання

Технологія рекреаційної діяльності

Посилання на профіль в:

ар.jpg

 

 

 

 

 

АРХИПОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

ПРОФЕСОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Київський державний інститут фізичної культури з відзнакою

Наукова діяльність:

 • Приймав участь у багатьох міжнародних симпозіумах і конференціях, як на Україні так і у різних країнах світу (у Польщі, Тунісі, Греції, Японії, Німеччині.
 • За багаторічну сумлінну працю неодноразово нагороджувався відзнаками.
 • Має 200 публікацій, із яких: один підручник, дві монографії, 30 авторських свідоцтв та патентів на винахід, 9 навчальних посібників (три з яких – з грифом Міністерства освіти і науки України), підготував двох кандидатів наук (1994, 2013).
 • Загальний науково - педагогічний стаж роботи у закладах вищої освіти – понад 40 років.

Громадська та організаційна діяльність:

 • з 1998 р. дійсний член «Міжнародного союзу з біомеханіки»;
 •  з 2004 р. член комісії з фізичного виховання НМР МОН України;
 • у серпні 2005 р. нагороджений знаком МОН «Відмінник освіти України»;
 •  з 2010 р. по 2014р. - голова Науково-методичної ради ФФВС НПУ ім. М.П . Драгоманова; з 2013 р. член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.14 у НПУ ім. М.П. Драгоманова та спеціалізованої вченої ради Д.79.053.02 у ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка;
 •  з червня 2016 р. – 2022 р. завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, 2022 р. – по наст. час: доктор педагогічних наук, професор, кафедри теорії і методики фізичного виховання факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я УДУ ім. М .П. Драгоманова.

Методична робота:

 • Архипов О.А. Практическая биомеханика; учебное пособие .-Київ:“Науковий світ”, 2000. - 300 С.
 • Архипов О.А. Біомеханіка спорту; навч. посіб. з грифом МОНМСУ. Киев “О Л”, 2000.- 320 с.
 • Архипов О.А. Біомеханіка спорту (видання друге). Навч. посіб. з грифом МОНУ. Киев “Олимпийская литература”, 2005.- 320 с.
 • Архипов О.А. Спортивна медицина. Навч. посіб. з грифом МОНУ. Київ: ВМУРоЛ ”Україна”, 2007.- 250 с.
 • Архипов О.А. Теорія та методика викладання атлетизму . методичний посібник. НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009.- 67 с.
 • Архипов О.А. Практикум з біомеханіки; навчальний посібник. НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009.- 115 с.
 • Архипов О.А. Біомеханічний аналіз. Навч. посіб. з грифом МОНУ. НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 227 с..
 • Архипов О.А. Біомеханічний аналіз (видання друге доповнене і перероблене); навчальний посібник з грифом МОНУ. НПУ ім. М.П. Драгоманова, – 241 с.
 • Архипов О.А. Легка атлетика у фізичному вихованні студентів;навчальний посібник з грифом НПУ . НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 260 с.
 • Архипов О.А. Біомеханічний аналіз (видання третє доповнене і перероблене); навчальний посібник з грифом МОНУ. Київ: ТАЛКОМ, – 241 с.

 Освітній компонент:

 • Біомеханіка

Посилання на профіль в:

 Лєра_фото_для_сайту.jpg 

 

МАСОЛ ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Національний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Олімпійський та професійний спорт».

Наукова діяльність:

Освітній компонент:

 • «Терія та методика фізичного виховання».
 • «Методика фізичного виховання у спецмед групах».
 • «Фізичне виховання у дітей з особливими освітніми потребами»
 • «Теорія і методика викладання гандболу».
 • «Теорія і методика оздоровчої фізичної культури»

Посилання на профіль в:

 касіч.jpg

 

 

 

 

 

КАСІЧ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

КАНДИДАНТ ПЕДАДОГІЧНИХ НАУК

ДОЦЕНТ

 

МАСТЕР СПОРТУ СРСР З ПЛАВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Освіта:

 • Національний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова спеціальність “дефектологія”
 • Національний педагогічний університетімені М. П. Драгоманова спеціальність “фізичне виховання”

Наукова діяльність:

 • Автор понад 35 наукових праць, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, статті у вітчизняних фахових виданнях
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою “виховання цілеспрямованості старших підлітків у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності” зі спеціальності 13.00.07 - теорія і методика виховання, захищено у 2019 році
 •      Секретар науково-методичної ради факультету фізичного виховання спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Організаційна діяльність:

 •      Тренер збірної команди з плавання факультету фізичного виховання спорту та здоров’я Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
 • Заступник декану факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка з спортивно-масової роботи

Методина робота:

 • Співатор методичного посібника “Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації” (2022 р.)
 • Співатор методичної рекомендації “Методика військово-патріотичного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти” (2022 р.)

Освітній компонент:

 • “Фізичне виховання”

Посилання на профіль:

 Євтушок.JPEG

 

 

ЄВТУШОК МАРИНА ВАСИЛІВНА 

КАНДИДАТ ПЕДАГОІЧНИХ НАУК

ДОЦЕНТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Київський державний інститут фізичної культури, спеціальність «Фізична культура та спорт»

Наукова діяльність:

 • Автор понад 52 наукових праць, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Scіence, статті у вітчизняних фахових виданнях.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Організація пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять з фізичного виховання» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоровʼя) захищено у 2015 році..

Громадська та організаційна діяльність:

 • Голова комісії з рейтингового оцінювання факультету фізичного виховання, спорту і здоров`я

Методична робота:

 • Автор методичного посібника (у співавторстві) «Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи» (2012 р.).
 • Автор методичних рекомендацій (у співавторстві) «Ігровий метод навчання плавання студентів ВНЗ» (2019)
 • Член науково-методичної ради факультету фізичного виховання, спорту і здоров`я

Посилання на профіль в:

  портрет.jpg

 

 МАСЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

КАНДИДАТ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

 

 

Освіта:

 • Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Географія і фізкультура».
 • Спецкурс при Київському педагогічному інституті імені Драгоманова. Свідоцтво середнього медичного працівника №1668, 3 квітня 1992 року.
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, аспірантура спеціальність 24.00.01 – олімпійський та професійний спорт.
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Психологія».
 • Англійська мова – «рівень В» (сертифікат Cambridge Assessment English).

Науково – методична діяльність:

 • Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких: статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, зарубіжної монографії.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування рухових умінь учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності з елементами єдиноборств» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я).
 • Голова науково-методичної ради факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я.

 Підвищення кваліфікації:

 • 2018 р. Завершила курс (6 годин) Перша невідкладна допомога дітям при Центрі спеціальної підготовки, м. Київ. Сертифікат № 08/26-19;
 • Підвищення кваліфікації (108 год.) в Навчально-науковому інституті неперервної освіти за програмою «Інноватика у викладанні фізичного виховання, спорту та здоров’я людини», м. Київ. Свідоцтво 12СС 021252295/041580 – 18 / 16 липня 2018 року;
 • 2020 р. : Міжнародне науково-педагогічне стажування у місті Щецин (Республіка Польща): Centre for Human Structural and Functional Research University of Szczecin 6 – 30 January 2020, Szczecin, Poland.
 • 2021 р. : ІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників. 12 серпня – 12 жовтня; обсяг : 180 годин (6 кредитів ECTS); присвоєно кваліфікацію «Міжнародний Вчитель/Викладач»Міжнародний сертифікат № 2190/12 жовтня 2021 року.

Громадська та міжнародна діяльність:

 • Учасник міжнародних змагань:
 • Чемпіонка Європи з боротьби самбо, м. Київ, 1992 р.;
 • Бронзова призерка Чемпіонату Світу з боротьби самбо, м. Мінськ, Білорусь, 1992 р.
 • Срібна призерка Чемпіонату Європи з боротьби самбо, м. Шяуляй, Литва, 1997 р.
 • Чемпіонка Європи серед майстрів з боротьби дзюдо, м. Глазго, Великобританія, 2018р.;
 • Бронзова призерка Європи серед майстрів з боротьби дзюдо, м. Гран Канарія, Іспанія, 2019 р.;
 • Неодноразова Чемпіонка і призерка міжнародних турнірів та Чемпіонатів і Першостей СРСР з боротьби дзюдо і самбо;
 • Неодноразова Чемпіонка і призерка Чемпіонатів України з боротьби дзюдо, самбо, боротьби на поясах.
 • Член громадських організацій:
 • «Федерації міста Києва з боротьби дзюдо»;
 • «Федерації України з боротьби дзюдо».
 • Федерації України з боротьби Кураш;
 • суддівської колегії міста Києва з боротьби дзюдо;
 • Європейської федерації дзюдо (European Judo Federation)

Нагороди:

Подяки ректора НПУ імені М. П. Драгоманова, два іменних годинника від Київської міської державної адміністрації, Почесна грамота Київської обласної ради, медаль «Сильному духом» Української військової організації «Спас-23».

 Освітній компонент:

 • «Спортивні двобої».
 • «Основи самозахисту».
 • «ЛФК у спецмедгрупах».
 • «Лікувальна фізична культура».
 • «Культура здоров’я особистості»
 • «Фізичне виховання».

 Посилання на профіль в:

1111111.jpg

 

 

МИХАЙЛОВА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

старший викладач кафедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

 • Київський державний педагогічний інститут

імені О.М. Горького, спеціальність математика і програмування

 • Інститут дистанційного навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, сеціальність «Фізичне виховання»

 Наукова діяльність:

 • Співавтор та автор понад 10 наукових публікацій, серед яких статті в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Google Scholar

Методична робота:

 • Співавтор та автор 13 праць навчально-методичного характеру, серед них 2 підручники з грифом МОН України

Освітній компонент:

 • Педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті з основами математичної статистики
 • Основи науково-дослідної діяльності
 • Історія фізичної культури
 • Спортивні споруди і обладнання
 • Математична статистика

Посилання на профіль в:

shegimaga  ШЕГІМАГА ВОЛОДИМИР ФЕЛІКСОВИЧ - СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Закінчив Київський державний інститут фізичної культури в 1970 році за спеціальністю тренер, викладач. З 1970 по 2000 рр. працював в Інституті фізичної культури. З 2000 року працює на кафедрі теорії та методики фізичного виховання. Кандидат у майстри спорту зі спортивної гімнастики.

Викладає дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики», «Основи спортивної підготовки», відповідальний за організацію виробничої та педагогічної практики. Успішно тренує чоловічу та жіночу збірні команду зі спортивної гімнастики, які є неодноразовими призерами змагань різних рівнів. Під керівництвом Володимира Феліксовича збірна команда НПУ імені М. П. Драгоманова зі спортивної гімнастики здобула 3 срібних і одну бронзову нагороди на всесвітніх студентських іграх 2007-2011 рр.

Шегімага В. Ф. відповідає на кафедрі за профспілкову роботу. Опублікував понад 40 наукових та науково-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники і 1 підручник для студентів педагогічних інститутів та учителів. Нагороджений Почесною грамотою ректора університету.