Шановні науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти!
Кафедра теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 27-29 травня 2021 року проводить ХХVІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку» та ХІХ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України».
Запрошуємо Вас до участі!
З повагою оргкомітет конференції

 

Міністерство освіти і науки України

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й     Л И С Т

Викладачі

 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка спільно з обласним управлінням освіти і науки Кіровоградської ОДА та КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. О. Сухомлинського» 28-29 травня 2021 року проводить ХХVІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку» за такими напрямками:

 1. Історичний екскурс до надбань факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у становленні і розвитку фізичної культури та спорту.
 2. Теоретико-методичні аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання, фізичної реабілітації та олімпійського і професійного спорту в навчальних закладах різного рівня і типу.
 3. Теоретичне обґрунтування сучасних інноваційних технологій в професійній підготовці фахівців у сфері фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.
 4. Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти.
 5. Сучасні підходи до реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності різних груп населення.
 6. Інновації у викладанні фізичної культури в закладах загальної середньої освіти.
 7. Сучасні тенденції інклюзивної освіти у фізичному вихованні.
 8. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання.

Заявки на участь у конференції, сканкопію квитанції про оплату та матеріали статті для публікації надсилати на електронну адресу: оThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 26 квітня 2021 року. В квитанції вказати призначення платежу: за участь у конференції.

Вимоги до оформлення: ім’я та прізвище автора та співавторів (не більше 4-х), повна назва навчального закладу (вгорі справа); назва роботи (по центру, великими літерами, шрифт жирний); постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших розвідок, використані джерела (4–8 джерел в алфавітному порядку) відповідно загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової літератури (ДСТУ 8302:2015). Обсяг тексту – 6–8 сторінок. Шрифт 14 pt, інтервал 1,5 у форматі WORD; поля: ліве – 30мм, праве – 15мм, верхнє і нижнє – 20мм. Мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Статті, які не відповідають вимогам, опубліковані не будуть. За зміст, достовірність та доброчесність поданих до друку наукових даних відповідальність несуть автори. Повідомлення про прийняття статті до друку (чи відхилення) надсилається автору на електронну пошту.

Організаційний внесок за участь у конференції складає 150 грн. і використовується на часткове покриття витрат з підготовки та проведення конференції, створення макета збірника наукових праць, видання обов’язкових до розсилки примірників збірки матеріалів конференції. У разі необхідності друкованого збірника вартість публікації – 30 гривень за кожну сторінку (без оргвнеску).

Збірник отримує тільки перший автор статті. Збірники надсилаємо послугами «Нової пошти» за рахунок авторів. Для авторів, які мають науковий ступінь доктора наук або наукове звання професора – опублікування безкоштовне (у разі одноосібної публікації). Вартість сертифіката учасника конференції – 25 грн. (за необхідності).

Грошові перекази слід надсилати на картку Приватбанку № 5168 7573 4899 1482 на ім’я Сундукової Ірини В’ячеславівни.

Телефони для довідок: +38-0966659679, +38-0662490271 Мінчук Олена Леонідівна.

 

Оргкомітет конференції

 

 1. Михида Сергій Павлович – доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 2. Турчак Анатолій Леонідович – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 3. Грибан Григорій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фізичного виховання та рекреації Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 4. Конох Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету.
 5. Шевченко Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 6. Остополець Ірина Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ Донецької області.
 7. Собко Сергій Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 8. Черній Валентина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 9. Шевченко Олександр Володимирович – начальник Кіровоградського обласного відділення (філії) Комітету ФВС МОН України.
 10. Коробов Микола Георгійович – завідувач науково-методичної лабораторії фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
 11. Сундукова Ірина В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 12. Мінчук Олена Леонідівна – старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (технічний секретар).

 

 

Заявка учасника

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________

Науковий ступінь ________________________________________________________________

Вчене звання ____________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________

Установа _______________________________________________________________________

Адреса учасника _________________________________________________________________

Телефон (робочий, домашній, мобільний) ____________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________

Форма участі (очна, заочна): _______________________________________________________

Секція конференції _______________________________________________________________

Тема доповіді ____________________________________________________________________

Необхідність друкованого збірника (так, ні) __________________________________________

Необхідність сертифіката (так, ні) __________________________________________________

№ відділення «Нової пошти», місто _________________________________________________

Міністерство освіти і науки України

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й   Л И С Т

Студенти

 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 27-28 травня 2021 року проводить ХІХ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України» з обговоренням таких проблем:

 1. Теоретико-методичні, історичні, філософські, соціально-економічні аспекти фізичного виховання і спорту, рекреації, валеології та фізичної реабілітації.
 2. Нетрадиційні і сучасні системи та методи оздоровлення.
 3. Інноваційні підходи до підвищення рівня здоров’я і формування здорового способу життя.
 4. Сучасні інформаційні технології у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту, здоров’я і здорового способу життя різних груп населення.
 5. Професійне здоров’я і адаптивна фізична культура.
 6. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання і спорту.

Заявки на участь у конференції, сканкопію квитанції про оплату та матеріали для публікації надсилати на електронну адресу: оThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 26 квітня 2021 року. В квитанції вказати призначення платежу: за збірник та сертифікат або тільки за сертифікат.

Вимоги до оформлення: ім’я та прізвище автора та співавторів, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника, повна назва навчального закладу (вгорі справа); назва роботи (по центру, великими літерами, шрифт жирний); постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших розвідок, використані джерела (4–8 джерел в алфавітному порядку) відповідно загальноприйнятих вимог до бібліографічного опису наукової літератури (ДСТУ 8302:2015). Обсяг тексту – 4–7 сторінок. Шрифт 14 pt, інтервал 1,5 у форматі WORD; поля: ліве – 30мм, праве – 15мм, верхнє і нижнє – 20мм.

Статті, які не відповідають вимогам, опубліковані не будуть. За зміст, достовірність та доброчесність поданих до друку наукових даних відповідальність несуть автори та наукові керівники.

Організаційний внесок за участь у конференції складає 50 грн. і використовується на часткове покриття витрат з підготовки та проведення конференції, створення макета збірника наукових праць, видання обов’язкових до розсилки примірників збірки матеріалів конференції. Вартість друкованого збірника – 150 грн. Вартість сертифікату учасника – 25 грн. (за необхідності). Збірники та сертифікати надсилаємо послугами «Нової пошти» за рахунок авторів.

Грошові перекази слід надсилати на картку Приватбанку № 5168 7573 4899 1482 на ім’я Сундукової Ірини В’ячеславівни.

Телефони для довідок: +38-0966659679; +38-0662490271 Мінчук Олена Леонідівна.

 Оргкомітет конференції

 

 1. Михида Сергій Павлович – доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 2. Турчак Анатолій Леонідович – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 3. Шевченко Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 4. Стасенко Олексій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 5. Мельнік Анастасія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 6. Язловецька Оксана Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 7. Сундукова Ірина В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
 8. Мінчук Олена Леонідівна – старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (технічний секретар).

 

Заявка учасника

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________

Місце навчання ______________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи) ____________________________________________________________________________

Поштова адреса ______________________________________________________________

Телефон (робочий, домашній, мобільний) ________________________________________

E-mail:  _____________________________________________________________________

Необхідність друкованого збірника (так, ні) ______________________________________

Необхідність сертифіката (так, ні) _______________________________________________

№ відділення «Нової пошти», місто _____________________________________________