Кафедра фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивних і рухливих ігор

 

 

 

 

 

 Сущенко_Л.П.jpg

 

Сущенко Людмила Петрівна - 

завідувач кафедри фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивних і рухливих ігор,

доктор педагогічних наук,

професор.

 

 

 

 

Освіта:

Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Наукова діяльність:

  • Автор понад 260 наукових публікацій, серед них 3 монографії, 13 статтей у фахових виданнях і наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus і Web of Scіence.
  • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Здоровий спосіб життя як об’єкт соціального пізнання» зі спеціальності 09.00.03 –  соціальна філософія і філософія історії.
  • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
  • Член редакційної колегії наукових журналів «Освітній дискурс» і збірника наукових праць (журналу) «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка» і наукового журналу «Здоров’я людини та нації».
  • Член спеціалізованих вчених рад Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Д 26.053.01 зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання, з правом захисту докторських і кандидатських дисертацій; зі спеціальності 13.00.02 – теорія  та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

Історія кафедри

 

Розбудова незалежної України, відродження української нації спонукали до нового бачення професійної підготовки здобувачів вищої освіти, спрямування її на потреби людини й держави. Глибокі соціально-економічні трансформації суспільства, розвиток економіки на ринкових засадах, поява ринку праці і зростання сектора освітніх послуг вимагає якісних змін у концептуальних засадах професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної парадигми вищої освіти.

Кафедра фізичної реабілітації була створена у 2004 році відповідно до наказу ректора Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, члена-кореспондента Національної академії наук України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора філософських наук, професора Андрущенка Віктора Петровича. 

Науково-педагогічні працівники кафедри фізичної реабілітації факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова спрямовували зусилля на ефективне формування професійної компетентності майбутніх фізичних терапевтів і майбутніх асистентів фізичних терапевтів.

зображення_viber_2023-03-07_18-54-28-911.jpg

 Завідувач кафедри:  Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор.

        Кафедра здійснює підготовку студентів

   - з освітньо-професійної програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

- з освітньо-професійної програми «Фізкультурно-спортивна реабілітація» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

 - з освітньо-професійної  програми «Фізична терапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227  «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

       

  Контакти: 

 telephone.png

 (044) 486-16-98

 gmail-pochta.jpg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 феесбук.jpg https://www.facebook.com/kafedraFiFSR

 

 

Subcategories