Сущенко_Л.П.jpg

 

Сущенко Людмила Петрівна - 

завідувач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації,

доктор педагогічних наук,

професор.

 

 

 

 

Освіта:

Дніпропетровський державний університет (нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Наукова діяльність:

 • Автор понад 260 наукових публікацій, серед них 3 монографії, 13 статтей у фахових виданнях і наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus і Web of Scіence.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Здоровий спосіб життя як об’єкт соціального пізнання» зі спеціальності 09.00.03 –  соціальна філософія і філософія історії.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • Член редакційної колегії наукових журналів «Освітній дискурс» і збірника наукових праць (журналу) «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка».
 • Член спеціалізованих вчених рад Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Д 26.053.01 зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.07 – теорія і методика виховання, з правом захисту докторських і кандидатських дисертацій; зі спеціальності 13.00.02 – теорія  та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

Під науковим консультуванням Л.П. Сущенко захищено 17 докторів педагогічних наук – Р.П. Карпюк «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищих навчальних закладах»; Н.О. Бєлікова «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності»; А.В. Віндюк «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти»; В.М. Єфімова «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності»;  Є.А. Захаріна «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи»; Л.І. Іванова «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я»; Ю.О. Лянной «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах»;  М.В. Василенко «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти»; О.В. Базильчук «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров’я спортсменів»;        А.В. Сватьєв «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів з обраного виду спорту»; О.М. Войтовська «Теоретичні і методичні засади професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти»; Л.В. Денисова «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів фізичної культури і спорту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій»;  О.О. Безкопильний «Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі»;  В.Г Білик «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти»;  Ю.В. Дутчак «Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури»;  Н.Г. Денисенко  «Теоретичні і методичні засади формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури»;  Ю.В. Копочинська «Теоретичні і методичні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої освіти».

Під науковим  керівництвом Л.П. Сущенко захищено 17 кандидатів педагогічних наук – Л.І. Іванова «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів»; Л.В. Безкоровайна «Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту»;      Л.П. Арефьєва «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної роботи у старшій школі»; Л.О. Коновальська «Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін»; Н.М. Самсутіна «Формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки»; Н.С. Сударєва  «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах»; Т.В. Іваненко «Формування позитивно ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності»; Г.О. Остапенко «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації здоровязбережувального навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи»;  О.В. Погонцева «Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах»;  Т.Б. Тищенко «Формування готовності майбутніх 45 фахівців фізичного виховання та спорту до маркетингової діяльності»;  В.В. Колосовська «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями»;               О.В. Омельчук «Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін»;                  О.М. Войтовська «Педагогічна діагностика професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних дисциплін»; В.Г. Білик «Формування готовності майбутніх учителів до здоров’яформувальної діяльності у початковій школі»; М.І. Матвієнко «Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів»;  Ю.М. Карпенко «Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах»;  А.Г. Захаріна «Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері».

Громадська та міжнародна діяльність:

     Член Громадських організацій:

 • «Міжнародна фундація науковців та освітян»;
 • «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів».

 Методична робота:

 • Автор 56 праць навчально-методичного характеру, серед них 5 навчальних посібників, 2 з яких мають Гриф Міністерства освіти і науки України, 28 тестових завдань, методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальних дисциплін (у співавторстві).

Член проєктної групи освітньої програми «Фізична терапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерпія» Галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

  Член проєктної групи освітньої програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю   017   «Фізична     культура     і     спорт»     Галузі     знань 01 «Освіта/Педагогіка».

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Вступ до спеціальності»;
 • «Основи фізкультурно-спортивної реабілітації»;
 • «Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01689-21 від 4.03.2021 р.
 2. Сертифікат про участь у вебінарі «Клінічні рекомендації фізичної терапії пацієнтів з ковід-19, які перебувають на додатковому кисневому постачанні» №01746 від 13.04.2021 р.
 3. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Як скласти профіль функціонування. Кодування за МКФ» №01714 від 20.04.2021 р.
 4. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «З чого почати впроваджувати МКФ» №01801 від 27.04.2021 р.
 5. Сертифікат Фахової школи «Фізичний терапевт – самостійний чи командний гравець ?!» №ФЗМ/реаб05/02/027 від 17.05.2021 р.
 6. Сертифікат про участь в онлайн-форумі «Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту» № ПК- К 21-06/161рр.
 7. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0002 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».
 8. Сертифікат про участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0274  від 24 травня 2022 р.
 9. Сертифікат про участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0284 від 25 травня 2022 р.

  Підвищення кваліфікації:

 1. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 065-001.
 2. Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітній марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» № ФК-2846 від 27 травня 2022 р.
 3. Сертифікат про навчання у Львівському державному університеті фізичної культури імені  Івана Боберського  за програмою навчального семінару «Майстерність комунікації у професійній діяльності сучасного викладача реабілітації»  СПК № 0093-22 17-31 січня 2022 р.
 4. Сертифікат про навчання в рамках майстер класу/фахової школи «Кардіореабілітація в рекомендаціях та клінічній практиці: ази, реалії, майстер-класи» № 565, 22-23 жовтня 2021 р. Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України ГО «Асоціація кардіореабілітації України».
 5. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER» №0038 4-5 травня 2022 р.
 6. Сертифікат про участь у науково-практичному семінарі «Побудова освітнього процесу у вищій школі у час війни: психо-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання» № 0477 4 травня 2022 р.
 7. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №021225510/002541-22 у Сумському держаному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з 10 листопада по 10 грудня 2022 року за програмою : «Особливості здійснення освітнього процесу майбутніх фахівців для реабілітаційної діяльності в умовах сучасної парадигми вищої освіти».
 8. Сертифікат про участь №2023WS-0000274 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

 Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат Sushchenko L. про Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5715/2021 від 12.04.2021.
 2. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Innovatite forms of modern education with using google meet and google classroom platforms» esn№8291/2021 25.10.2021.
 3. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in countries of the Еuropean union and Ukraine» esn№8618/2021 29.11.2021.
 4. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that liudmyla sushchenko international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in the specialists training of such specialties as physical culture and sports. physical therapy and ergotherapy in the European union countries and ukraine» esn№10533/2022 11.2022.

 Нагороди: Знак МОН «Відмінник освіти України», відомча заохочувальна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За активну громадську діяльність», медаль НПУ імені М. П. Драгоманова «За наукові досягнення», Орден Рівноапостольної княгині Ольги Київського патріархату Помісної Української православної церкви, медаль Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода», «Заслужений працівник освіти України».

Посилання на профіль в:

 зображення_viber_2022-09-03_10-43-36-025.jpg

 

Мерзлікіна Ольга Анатоліївна-

 доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації,

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Мелітопольський державний педагогічний інститут.

Наукова діяльність:

 • Автор понад 90 наукових публікацій, серед них статті у фахових виданнях України.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту філософських наук за темою «Корекція фізичних вад підлітків 15-17 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання» зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 • Під науковим керівництвом О.А. Мерзлікіною захищено 1 кандидат наук з фізичного виховання та спорту В.М. Осіпов за темою «Комплексна фізична реабілітація чоловіків зрілого віку з міофасціальним больовим синдромом» зі спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація.

Громадська та міжнародна діяльність:

Заступник завідувача  кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації з наукової роботи.  

 Член громадських організацій:

 • «Міжнародна фундація науковців та освітян»;
 • «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів».

 Методична робота:

 • Автор 26 праць навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації з проведення семінарських і лабораторних занять з навчальних дисциплін (у співавторстві).

Гарант освітньої програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю    017    «Фізична     культура     і     спорт»     Галузі     знань 01 «Освіта/Педагогіка».

Член проєктної групи освітньої програми «Фізична терапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерпія» Галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

  Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Основи фізичної терапії та ерготерапії»;
 • «Клініко-реабілітаційний менеджмент при порушення діяльності опорно-рухового апарату»;
 • «Обстеження і контроль порушень опорно-рухового апарату»;
 • «Клініко-реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях»;
 • «Кінезіотейпування»;
 • «Основи неврології та нейрохірургії (за професійним спрямуванням)».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі « Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01694-21 від 4.03.2021 р.
 2. Сертифікат про участь у вебінарі «Клінічні рекомендації фізичної терапії пацієнтів з ковід-19, які перебувають на додатковому кисневому постачанні» №01752 від 13.04.2021 р.
 3. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Як скласти профіль функціонування. Кодування за МКФ» №01714 від 20.04.2021 р.
 4. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «З чого почати впроваджувати МКФ» №01801 від 27.04.2021 р.
 5. Сертифікат Фахової школи «Фізичний терапевт – самостійний чи командний гравець ?!» №ФЗМ/реаб05/02/014 від 17.05.2021 р.
 6. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0014 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».
 7. Сертифікат про участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0276  від 24 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.
 8. Сертифікат про участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0286 від 25 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.
 9. Сертифікат про участь №2023WS-0000361 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 065-002.
 2. Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітні й марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» № ФК-2751 від 27 травня 2022 р.
 3. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER» №00381 4-5 травня 2022 р.
 4. Сертифікат про участь у науково-практичному семінарі «Побудова освітнього процесу у вищій школі у час війни: психо-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання» № 0479, 4 травня 2022 р.
 5. Сертифікат про участь №2023WS-0000361 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

 Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат Merzlikina O. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES № 5718/2021,12.04.2021.
 2. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that merzlikina olga international advanced training (webinar) on the topic : «Innovatite forms of modern education with using google meet and google classroom platforms» esn№8315/2021 25.10.2021.
 3. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that merzlikina olga international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in countries of the european union and ukraine» esn№8619/2021 29.11.2021.
 4. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that olga merzlikina international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in the specialists training of such specialties as physical culture and sports. physical therapy and ergotherapy in the European union countries and ukraine» esn№10536/2022 11.2022.

 Посилання на профіль в:

 • Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=qSXw6UsAAAAJ&hl=uk
 • ORCID ID: 0000-0003-2502-5303

 зображення_viber_2023-03-08_11-47-33-334.jpg

Коваленченко Володимир Федорович-

доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації,

кандидат  медичних наук, доцент

 

 

 Освіта:

Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця.

Наукова діяльність:

 • Автор понад 130 наукових публікацій, серед них статті у фахових виданнях України та 1 стаття у науковому виданні, що входять до наукометричної бази даних Scopus.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Стан кардіореспіраторної системи у робітників азбесто-технічних виробництв при ранніх і доклінічних стадіях хронічного бронхіту» зі спеціальності 14.00.27 – пульмонологія.

Громадська та міжнародна діяльність:

 Член громадських організацій:

 • «Міжнародна фундація науковців та освітян»;
 • «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів».

Методична робота:

 • Автор 21 праці навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальних дисциплін (у співавторстві).

Гарант освітньої програми «Фізична терапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерпія» Галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Член проєктної групи освітньої програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю    017    «Фізична     культура     і     спорт»     Галузі     знань 01 «Освіта/Педагогіка».

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Долікарська медична допомога»;
 • «Клініко-реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності внутрішніх органів»;
 • «Основи патології внутрішніх органів».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01693-21 від 4.03.2021 р.
 2. Сертифікат про участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання здоров`я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», 18-19 березня 2021 р.
 3. Сертифікат проза участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0287 від 25 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту» 24-25 березня 2022 р.
 2. Сертифікат участі №2023WS-0000278 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

 Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат Kovalenchenko V. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5725/2021 від 12.04.2021.
 2. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Innovatite forms of modern education with using google meet and google classroom platforms» esn№8325/2021 25.10.2021.
 3. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that volodymyr kovalenchenko international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in the specialists training of such specialties as physical culture and sports. physical therapy and ergotherapy in the European union countries and ukraine» esn№10540/2022 11.2022

 Посилання на профіль в:

зображення_viber_2023-03-08_13-16-48-750.jpg 

Корх-Черба Оксана Володимирівна –

доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації,

кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

Освіта:

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди.

Харківська державна академія фізичної культури.

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 30 наукових публікацій, серед них статті у фахових виданнях України.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Теорія і практика підготовки домашніх наставників в Україні у другій половині ХІХ століття.» зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Громадська та міжнародна діяльність:

 Член громадських організацій:

 • «Міжнародна фундація науковців та освітян»;
 • «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів».

 Методична робота:

 • Автор 10 праць навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальних дисциплін (у співавторстві).

Член проєктної групи освітньої програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю    017    «Фізична     культура     і     спорт»     Галузі     знань 01 «Освіта/Педагогіка».

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Громадське здоров’я»;
 • «Оздоровчий фітнес»;
 • «Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»;
 • «Фітнес»;
 • «Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат про успішне завершення курсів традиційного тайського масажу. Київ, 28.11.2018., № 5559.
 2. Сертифікат про участь у І Міжнародному семінарі для фахівців спортивно-оздоровчої сфери до National Fitness day Ukraine Active (0,2 кредиту ЄКТС) м. Київ, 3 вересня 2020 р.
 3. Сертифікат про участь в організаційному комітеті I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти» м. Харків (0,2 кредиту ЄКТС) 22 травня 2020 р.
 4. Сертифікат про участь в організаційному комітеті IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти» м. Харків (0,2 кредиту ЄКТС) 18 грудня 2020 р.
 5. Сертифікат Korkh-Cherba O. «Hacking exercise for health. The surprising new science of fitness» (nov.21. 2020) (McMaster University)
 6. Сертифікат Korkh-Cherba O. Sit less, get active (The University of Edinburg) (nov.21. 2020)
 7. Сертифікат Korkh-Cherba Oksana з кіокушин карате – 8 кю, 16.12.2020 р.
 8. Сертифікат Korkh-Cherba Oksana з кіокушин карате – 7 кю, 04.05.2021 р.
 9. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01701-21 від 4.03.2021 р.
 10. Сертифікат про участь в онлайн-форумі «Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту» № ПК- К 21-06/072.
 11. Сертифікат Korkh-Cherba Oksana з кіокушин карате – 6 кю, 11.02.2022 р.
 12. Сертифікат участі у науково-практичному семінарі «Побудова освітнього процесу у вищій школі у час війни: психо-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання» № 0483, 4 травня 2022 р.
 13. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0004 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».
 14. Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0275  від 24 травня 2022 р.
 15. Сертифікат за участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0285 від 25 травня 2022 р.

  Підвищення кваліфікації:

1.Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітній марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» № ФК-2700 від 27 травня 2022р.

2. Сертифікат участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER» №00385 4-5 травня 2022 р.

3. Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту» 24-25 березня 2022 р.

4. Сертифікат участі №2023WS-0000292 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1.Сертифікат Korkh-Cherba O, про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES № 5721/2021, 12.04.2021.

2. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that merzlikina olga international advanced training (webinar) on the topic : «Innovatite forms of modern education with using google meet and google classroom platforms» esn№8332/2021 25.10.2021

3. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that Oksana korkh-cherba international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in the specialists training of such specialties as physical culture and sports. physical therapy and ergotherapy in the European union countries and ukraine» esn№10538/2022 07.11.2022.

 Посилання на профіль в:

ждлолорпгдшло.jpg

 

 

 

Філатова Зоя Іванівна –

доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації,
кандидат педагогічних наук
, доцент.

 

 

 

 Освіта:

Київський державний інститут фізичної культури.

Наукова діяльність:

 • Автор понад 46 наукових публікацій у фахових виданнях України, серед них 3 статі у наукових виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Scіence.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Диференціювання навчання плавання студентів спеціальних медичних групи» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Керівник секції «Уміємо плавати!».

Методична робота:

 • Автор 2 праць навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації для студентів і викладачів «Ігровий метод навчання плавання студентів ВНЗ», методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з навчальних дисциплін (у співавторстві).

Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Аквафітнес і основи персонального тренування»;
 • «Гідрокінезотерапія»;
 • «Аквафітнес», «Плавання», «Ментальний фітнес».

Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат про участь у Форумі фахівців галузі молодіжної політики та фізичної культури спорту «Молодь. Спорт. Майбутнє», 9-10 жовтня 2021 р.
 2. Сертифікат про участь у ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Фізична активність і якість життя людини», червень 2020 р.
 3. Сертифікат про участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Fundamental and applied research in the modern world», 17-19 лютого 2021 р., Бостон, США.
 4. Сертифікат про участь у V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фізична активність і якість життя людини», червень, 2021 р.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат участі №2023WS-0000333 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Certificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that Filatova Zoya international advanced training (webinar) on the topic: «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European union and Ukraine» 20-27.06.2022 р.

Спортивно-масова робота:

 • Участь у Чемпіонатах м. Києва з плавання (студентські ігри).
 • Організатор змагань «Уміємо плавати!».

Посилання на профіль в:

Kachur

 

Качур Євген Юрійович –

старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації,

кандидат  медичних наук.

 

 

 

  Освіта:

Донецький державний медичний університет імені М. Горького.

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 20 наукових публікацій, серед них статті у фахових виданнях України та 2 статі у наукових виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Лікування пошкоджень міжгомілкового синдесмозу при травмах гомілковостопного суглоба» зі спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 Член Громадських організацій:

 • «Міжнародна фундація науковців та освітян»;
 • «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів».

 Методична робота:

 • Автор 4 праць навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації з проведення семінарських і лабораторних занять з навчальних дисциплін (у співавторстві).

Член проєктної групи освітньої програми «Фізична терапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерпія» Галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Технічні засоби у фізичні терапії».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат про участь у вебінарі «Клінічні рекомендації фізичної терапії пацієнтів з ковід-19, які перебувають на додатковому кисневому постачанні» №01753 від 13.04.2021 р.
 2. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01695-21 від 4.03.2021 р.
 3. Сертифікат про участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання здоров`я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», 18-19 березня 2021 р.
 4. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0010 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab». Сертифікат участі №2023WS-0000355 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 064-08.
 2. Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту» 24-25 березня 2022 р.
 3. Сертифікат участі №2023WS-0000355 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат Kachur Y. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5716/2021 від 12.04.2021.
 2. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Innovatite forms of modern education with using google meet and google classroom platforms» esn№8325/2021 25.10.2021.
 3. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in countries of the Еuropean union and Ukraine» esn№8620/2021 29.11.2021.
 4. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that kachur yevgen international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in the specialists training of such specialties as physical culture and sports. physical therapy and ergotherapy in the European union countries and ukraine» esn№10535/2022 07.11.2022.

 Посилання на профіль в:

 зображення_viber_2022-08-31_14-14-15-838.jpg

 

 

 

 Кузьменко Вікторія Юріївна –

старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 27 наукових публікацій у фахових виданнях України.

 Громадська та міжнародна діяльність:

Заступник завідувача  кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації з навчальної роботи.  

 Член громадських організацій:

 • «Міжнародна фундація науковців та освітян»;
 • «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів».

 Методична робота:

Автор 10 праць навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальних дисциплін (у співавторстві).

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Загальна теорія здоров’я»,
 • «Основи дієтології»
 • «Основи лікарсько-педагогічного контролю»
 • «Сучасні оздоровчі системи»
 • «Фізичне виховання».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01698-21 від 4.03.2021 р.
 2. Сертифікат про участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання здоров`я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», 18-19 березня 2021 р.
 3. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0009 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».
 4. Сертифікат про участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0277  від 24 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.
 5. Сертифікат про участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0288 від 25 травня 2022 р. Міністерство освіти і науки України ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту Луганське обласне відділення Національного олімпійського комітету України.
 6. Сертифікат про участь №2023WS-0000339 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 064-10.
 2. Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою Всеукраїнського семінару-практикуму «Освітній марафон практик: Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» № ФК-2716 від 27 травня 2022 р.
 3. Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER» №00383 4-5 травня 2022 р.
 4. Сертифікат про участь у науково-практичному семінарі «Побудова освітнього процесу у вищій школі у час війни: психо-педагогічні та дидактичні аспекти викладання та навчання» № 0481, 4 травня 2022 р.
 5. Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту» 24-25 березня 2022 р.
 6. Сертифікат про участь №2023WS-0000339 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат Kuzmenko V. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5722/2021 від 12.04.2021. 
 2. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that kuzmenko viktoriia international advanced training (webinar) on the topic : «Іnnovatite forms of modern education with using google meet and google classroom platforms» esn№8333/2021 25.10.2021.
 3. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that viktoriia kuzmenko international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in the specialists training of such specialties as physical culture and sports. physical therapy and ergotherapy in the European union countries and ukraine» esn№10539/2022 07.11.2022.

 Нагороди: Срібна медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895».

Посилання на профіль в:

Козицька_11.jpg

 

 

 

Козицька Алла Павлівна –

старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації.

 

 

 

 

  

 

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Наукова діяльність:

 • Автор понад 25 наукових публікацій у фахових виданнях України.
 • Працює над написанням дисертаційного дослідження за темою «Методика формування мотиваційного прагнення до систематичних занять фізичними вправами студентів спеціальної медичної групи зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Громадська та міжнародна діяльність:

 • Заступник завідувача кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації з секційної роботи.
 • Тренер Збірної команди УДУ імені Михайла Драгоманова з чирлідингу.

Методична робота:

 • Автор 4 праць навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації з проведення семінарських і лабораторних занять з навчальних дисциплін (у співавторстві). Виступає співавтором фізкультурно-оздоровчих комплексів, які впроваджені в освітній процес фізичного виховання студентів.

Освітній компонент:

Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Культура здоров’я особистості»
 • «Оздоровчий фітнес»
 • «Аквафітнес і основи персонального тренування»
 • «Фітнес».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат про участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання здоров`я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», 18-19 березня 2021 р.
 2. Сертифікат про участь у форумі фахівців галузі молодіжної політики та фізичної культури спорту «Молодь. Спорт. Майбутнє», 9-10 жовтня 2021 р.
 3. Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського марафону освітніх практик за темою «Чирлідинг – універсальна форма мотивації та активізації учнів на уроках фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходах», 23 лютого- 2 березня 2023 р.

Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту», 24-25 березня 2022 р.
 2. Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології», 21 квітня 2022 р.
 3. Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Практикуємо формувальне оцінювання», 25 квітня 2022 р.
 4. Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Здоров’я вчителя та учня. Елементи йогатерапії на уроці», 25 квітня 2022 р.
 5. Сертифікат про участь №2023WS-0000291 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.
 6. Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського марафону освітніх практик на тему : “ Чирлідинг- універсальна форма мотивації та активізації учнів на уроках фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходах”, 23 лютого- 2 березня 2023 .

Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Certificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that Kozytska Alla international advanced training (webinar) on the topic: «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European union and Ukraine» esn N 96425/2022 27.06.2022.

Спортивно-масова робота:

Кандидат в майстри спорту з акробатики.

Заснувала збірну команду УДУ імені Михайла Драгоманова з чирлідингу “ Chilli Girls”, яка посідала призові місця на різних змаганнях.

 • Бронзові призери “ Всеукраїнських студентських ігор ( квітень 2021)
 • Срібні призери Кубку Києва (грудень 2019)
 • Срібні призери Кубку України (грудень 2019)
 • Срібні призери Кубку BEACTIVE CHEER CUP (вересень 2021)
 • Бронзові призери “ Всеукраїнських студентських ігор” (жовтень 2021)
 • Участь у встановленні рекорду для Книги рекордів України “ Наймасовіший виступ чирлідерок під час футбольного матчу (жовтень 2021)
 • Участь у масових заходах груп підтримки спортивних команд

 Нагороди:

 • Почесна грамота Міністерства освіти та науки України (2014)
 • Подяка ректора НПУ імені М. П. Драгоманова (2015).

Посилання на профіль в:

 Пшенична_11.jpg

 

 

 

 

Пшенична Лариса Павлівна –

 

старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації.

 

 

Освіта:

Київський державний інститут фізичної культури.

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 27 наукових публікацій у фахових виданнях України.
 • Працює над написання дисертаційного дослідження за темою: «Методика диференційованого навчання ритмічній гімнастиці студентів спеціальних медичних груп» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

 Громадська та міжнародна діяльність:

 • Тренер збірної команди УДУ імені Михайла Драгоманова з чирлідингу.

 Методична робота:

 • Автор 2 праць навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальних дисциплін (у співавторстві). Виступає співавтором і розробником фізкультурно-оздоровчих комплексів, які впроваджені в освітній процес фізичного виховання студентів. За період 1994 – 2019 рр. створила 52 фізкультурно-оздоровчих комплексів.

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Основи здорового способу життя»;
 • «Методичні основи кінезотерапії»;
 • «Фітнес».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат про участь у Всеукраїнській науковій онлайн конференції «Змішаний та дистанційний формати начання. Онлайн безпека», 21 листопада 2020 р.
 2. Сертифікат про участь за темою «Професійне зростання через самоосвіту» у Всеукраїнській науковій онлайн конференції «Формування компетентності педагога та технологій навчання», 16 березня 2021 р.
 3. Сертифікат про участь за темою «Навчання в соціальних мережах. Особливості організації та переваги» у Всеукраїнській практичній онлайн конференції «Якісна співпраця в освітньому середовищі», 19 квітня 2021 р.
 4. Сертифікат про участь у форумі фахівців галузі молодіжної політики та фізичної культури спорту «Молодь. Спорт. Майбутнє», 9-10 жовтня 2021 р.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Juniorz - фізична культура майбутнього», 28-29 травня 2020 р.
 2. Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Здоров’язбережувальні технології. Безпечний та здоровий спосіб життя. Екологічна грамотність», 28-29 травня 2020 р.
 3. Сертифікат про підвищення кваліфікації за темою ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи підготовки розвиту фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури  та спорту», 24-25 березня 2022 р.
 4. Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології», 3 травня 2022 р.
 5. Сертифікат участі №2023WS-0000297 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.
 6. Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського марафону освітніх практик за темою «Чирлідинг – універсальна форма мотивації та активізації учнів на уроках фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходах», 23 лютого- 2 березня 2023 р.

 Спортивно-масова робота:

  Майстер спорту з художньої гімнастики.

Заснувала збірну команду УДУ імені Михайла Драгоманова з чирдідингу «Chilli Girls», яка посідала призові місця на різних змаганнях:

 • Бронзові призери «Всеукраїнських студентських ігор» (квітень 2019).
 • Срібні призери Кубку Києва (грудень 2019).
 • Срібні призери Кубку України (грудень 2019).
 • Срібні призери кубку BEACTIVE CHEER CUP (вересень 2021).
 • Бронзові призери «Всеукраїнських студентських ігор» (жовтень 2021).
 • Участь у встановленні рекорду для Книги рекордів України «Наймасовіший виступ чирлідерок під час футбольного матчу» (жовтень 2021).
 • Участь в масових заходах груп підтримки спортивних команд.

 Нагороди:

 • Почесна відзнака «За активну громадську діяльність» Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України.
 • Медаль «Драгоманівська родина».
 • Почесні грамоти та подяки ректора НПУ імені М. П. Драгоманова.

 Посилання на профіль в:


nesterenkotat

 

 

 

 

 

 

Нестеренко Тетяна Михайлівна –

старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації.

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Український державний університет фізичного виховання та спорту.

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 20 наукових публікацій, серед них статті у фахових виданнях України.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 Член Громадської організації:

 • «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів».

 Методична робота:

 • Автор 9 праць навчально-методичного характеру.

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Масаж реабілітаційний»;
 • «Лікувально-реабілітаційний масаж»;

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Основи застосування МКФ у реабілітаційній практиці» №01699-21 від 4.03.2021 р.
 2. Сертифікат про участь у вебінарі «Клінічні рекомендації фізичної терапії пацієнтів з ковід-19, які перебувають на додатковому кисневому постачанні» №01755 від 13.04.2021 р.
 3. Сертифікат Всеукраїнського об’єднання фізичних терапевтів про участь у вебінарі «Як скласти профіль функціонування. Кодування за МКФ» №01716 від 20.04.2021 р.
 4. Сертифікат про участь у Фаховій школі «Фізичний терапевт – самостійний чи командний гравець ?!» №ФЗМ/реаб05/02/019 від 17.05.2021 р.
 5. Сертифікат від 10.06.2021 «Основи наукометрії».
 6. Сертифікат від 11.06.2021 «Як опублікуватися в міжнародному виданні?».

 Підвищення кваліфікації:

 1. Посвідчення про підвищення кваліфікації «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та реабілітаційної медицини» зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» № АС 063-11.

Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат Nesterenko T. про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle» «Distance learning tools for training of specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: Zoom and Moodle platforms», ES №5715/2021 від 12.04.2021.
 2. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Innovatite forms of modern education with using google meet and google classroom platforms» esn№8324/2021 25.10.2021.

 Спортивно-масова робота:

Майстер спорту України з веслування академічного 1993 р. Четвірка розпашна.

Посилання на профіль в:

 • ORCID ID: 0000-0002-0766-2811

  зображення_viber_2023-03-07_19-07-06-262.jpg

 

 

Бобровник Лариса Петрівна –

асистент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації.

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

 Наукова діяльність:

 • Автор 3 наукових публікацій у фахових виданнях України.

 Громадська та міжнародна діяльність:

Член Громадської організації

 • «Міжнародна фундація науковців та освітян».

 Методична робота:

 • Автор 4 праць навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації з проведення семінарських і лабораторних занять з навчальних дисциплін (у співавторстві).

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Загальна теорія здоров’я»;
 • «Основи фізкультурно-спортивної реабілітації»;
 • «Фізична терапія осіб з відхиленнями у стані здоров`я»;
 • «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній терапії»;
 • «Масаж класичний та лікувальний»;
 • «Реабілітаційний масаж»;
 • «Спортивний масаж».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат №0002 Кардіореабілітація в рекомендаціях та клінічній практиці: ази, реалії, майстер-класи, 22-23 жовтня 2021 р.
 2. Сертифікат про участь у онлайн семінарі «Фітнес, як соціокультурний компонент розвитку сучасного суспільства» № 6/0278 від 24 травня 2022 р.
 3. Сертифікат про участь у онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики» № 6/0289 від 25 травня 2022 р.
 4. Сертифікати про участь в освітньому марафоні практик для вчителів фізичної культури «Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроці фізичної культури» №ФК2575 від 27 травня 2022 р.
 5. Сертифікати про участь в онлайн семінарі «Організація особистих оздоровчих занять засобами легкої атлетики», 5 липня 2022 р.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат про проходження семінару «Тілесно-орієнтована SOLWI терапія. Холістичний масаж» від 23 серпня 2019 р.
 2. Диплом №2019-05 про отримання та закріплення на практиці знань з «Методу миттєвого лікування болю» від 03 листопада 2019 р.
 3. Сертифікат про підвищення кваліфікації та участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» від об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab» №0011 від 14 травня 2022 р.
 4. Сертифікат про підвищення кваліфікаціі за програмою Міжнародного семінару-практикуму для фахівців освітньої галузі «Фізична культура» на тему «Фітнес на захисті фізичного і психічного здоров’я під час війни», 9 вересня 2022 р..
 5. Сертифікат участі №2023WS-0000341 у Distance course «Social Dimensions of European Policies Studies» Kyiv, 16-28 January, 2023.

 Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Certificate online REHAB Autumn School program on Physical Terapy of 2 ECTS credits under EU ERASMUS+ Project «Innovative Rehabilitation Educftion - Introduction of new master degree programs in Urraine». 14-18 spt, 2020.
 2. Сертифікат участі у міжнародній науково-практичній конференції «Educational Process in Higher and School Education in wartime: Ukraine's integration into the European Higher Education Area (EHEA) through the prism of European Educational Models TeLSAC and PERFORMER - Освітній процес у вищій та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (EHEA) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER». 4-5 травня 2022 р. Прот. N.OCB/ УКР/2022/00386.
 3. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Innovatite forms of modern education with using google meet and google classroom platforms» 25.10.2021.
 4. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in countries of the Еuropean union and Ukraine» 29.11.2021.

 Посилання на профіль в:

 G.Ya.Ivanova.jpg

 

 

Іванова Галина Яківна –

доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації,

кандидат медичних наук, доцент.

 

 Освіта:

Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця.

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 30 наукових публікацій, серед них статті у фахових виданнях України.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту філософських наук за темою «Прогнозування і рання діагностика ендометріозу у жінок з неплідністю» зі спеціальності 14.01.01 ‒ акушерство та гінекологія.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 Член громадських організацій:

 • «Міжнародна фундація науковців та освітян»;
 • «Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів».

 Методична робота:

 • Автор 4 праць навчально-методичного характеру.

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Долікарська медияна допомога»;
 • «Реабілітаціний догляд за хворими».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Certificate 22/03/2021 vitrtual course «Top-questions of pregnancy maintaining whats new?».
 2. Сертифікат про участь в онлайн-форумі «Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту» № ПК- К 21-06/052.
 3. Сертифікат про участь у вебінарі «Медична документація в роботі фізичного терапевта» № 0017 від 14 травня 2022 р. Об’єднання фізичних терапевтів «Разом Rehab».

 Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат лікаря-спеціаліста №04741 від 01.04.2020 р. НМАПО ім.     П.Л. Шупика за спеціальністю «Ультразвукова діагностика».
 2. Сертифікат №004988 від 5.06.2021 р. про навчання на майстер-класі кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім. П.Л. Шупика.
 3. Сертифікат №005181 від 5-6 червня 2021 р. про навчання у фаховій тематичній школі, онлайн-практикум сучасного акушер-гінеколога.

 Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Innovatite forms of modern education with using google meet and google classroom platforms» esn№8317/2021 25.10.2021.
 2. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that sushchenko liudmyla international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in countries of the Еuropean union and Ukraine» esn№8622/2021 29.11.2021.
 3. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that ivanova galina international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in the specialists training of such specialties as physical culture and sports. physical therapy and ergotherapy in the European union countries and ukraine» esn№10543/2022 07.11.2022.

 Рашковська.jpeg

 

 

 

Рашковська Ілона Владиславівна –

доцент кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат психологічних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

Освіта:

Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 90 наукових публікацій, серед них статті у фахових виданнях України серед них 2 статі у фахових виданнях і наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus і Web of Scіence.
 • Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з вікової та педагогічної психології за темою «Психолого-педагогічні умови становлення ідеального «Я» підлітка» зі спеціальності 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

 Громадська та міжнародна діяльність:

 Член Громадських організацій:

 • «Інститут сучасного психоконсультування»;
 • «Національна психологічна асоціація».

 Методична робота:

 • Автор 10 праць навчально-методичного характеру, серед них методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальних дисциплін.

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Клінічна психологія»;
 • «Медична психологія».

 Сертифікати про вебінари:

 1. Сертифікат про участь у вебінарі «Психологічна допомога в кризових ситуаціях. Психологічна допомога при втраті та горі.. Робота з дітьми та дорослими» та отримав(ла) сертифікаційне звання, кваліфікацію «Консультант з кризової психології». 2022 р.
 2. Сертифікат про участь у вебінарі «Арт-терапія. Теорія та практика. Робота з кризовими станами та ПТСР». 2022 р.
 3. Сертифікат про участь у вебінарі Служби у справах сім’ї та молоді Київської міської державної адміністрації за темою «Особливості консультативної роботи із супроводу особи, сім’ї із випадками домашнього насильства: психологічне консультування, індивідуальна та групові реабілітаційні заходи у межах професійної компетенції фахівця, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству». 2022 р.

Підвищення кваліфікації

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Про дистанційні та змішані формати навчання для педагогів та керівників шкіл». Міністерство освіти та науки України. 2022 р.
 2. Сертифікат підвищення кваліфікації за темою Міжнародної науково-практичної конференція «Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства».
 3. Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Форми роботи з сім’ями та дітьми під час війни».

 Нагороди: Заслужений працівник освіти України.

Посилання на профіль в:

      Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=hRudg3YAAAAJ

 • ORCID ID: 0000-0002-2910-1716

  

 

Котюк Віктор Володимирович –

старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат медичних наук.

 

 

 

 

 

Освіта:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 175 наукових публікацій у фахових виданнях, серед яких 6 монографій, 7 патентів на корисну модель, 76 статей у фахових наукових журналах, у тому числі 11 статей у міжнародних англомовних журналах і 13 статей у наукових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus.

 Громадська та міжнародна діяльність:

     Член Громадських організацій:

 • Київський осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ортопедів-травматологів».
 • «Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії».
 • Є лікарем ортопедом-травматологом медичного центру Carolina Medical Center (Варшава, Польща), що є офіційним медичним партнером Польського олімпійського комітету, сертифікованого FIFA та входить у десятку найкращих клінік світу для медичного туризму.
 • Єрецензентом міжнародних науково-практичних фахових медичних журналів Journal of Pain Research (імпакт-фактор 3,133, індексується у Scopus, Embase, PubMed, DOAJ та ін.), журналу BMC Neurology (імпакт-фактор 3,189, індексується у Scopus, Embase, PubMed, DOAJ та ін.), журналу Сlinical Сase Reports Journal.
 • Є членом редакційної колегії міжнародних науково-практичних фахових медичних журналів Clinics in Orthopedics and Sports Medicine, Clinical Research in Pain and Anesthesia, Journal of Clinical Research and Reports, OSP Journal of Nanomedicine and Nanotechnology, Anaesthesiology and Pain Medicine, Journal of Medical & Clinical Research, Biomedrecerca.

 Методична робота:

 • Автор 2 праць навчально-методичного характеру, серед них 1 методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни (у співавторстві).

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Ортопедія і травматологія (за професійним спрямуванням)».

 Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат TOEFL з англійської мови.

Постійно приймає участь у науково-практичних конференціях з ортопедії та травматології, курсах, має відповідні сертифікати.

 Міжнародне підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою «Kursy praktyczne z zakresu artroskopii kolana i leczenia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego» (Курс практичний з артроскопії колінного суглоба та лікування ушкоджень передньої хрестоподібної зв’язки). Варшава, Польща, 2022 р.
 2. Сертифікат про підвищення кваліфікацій за програмою «Ostry ból pooperacyjny» (Гострий біль післяопераційний). Варшава, Польща, 2022 р.
 3. Сертифікат про участь в Ортопедичному конгресі. Варшава, Польща, 2022 р.
 4. Сertificate about the international skills development (the webinar) certificate of participation this is to certify that kotiuk viktor international advanced training (webinar) on the topic : «Аcademic integrity in countries of the european union and ukraine» esn№8619/2021 29.11.2021.

 Нагороди: Грант Президента України для обдарованої молоді від 14.12.2005.

Посилання на профіль в:


зображення_viber_2022-09-03_11-54-21-499.jpg

 

 

Галузинська Ольга Ігорівна –

старший викладач кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації, кандидат медичних наук.

 

 

 

 Освіта:

Львівський Державний медичний університет ім. Д. Галицького.

 Наукова діяльність:

 • Автор понад 25 наукових публікацій у фахових виданнях, серед яких 2 монографій, 4 патентів на корисну модель, 19 статей у фахових наукових журналах, у тому числі статей у міжнародних англомовних журналах і 2 статті у наукових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus.

 Громадська та міжнародна діяльність:

     Член Громадських організацій:

 • Київський осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація хірургів України».
 • «Асоціація хірургів Киева».
 • «Асоціація ендокринологів України».
 • «Українська асоціація баріатричної хірургії»
 • « Европейська асоціація хірургії ожиріння EASO - European Association for the study of Obesity»

 Методична робота:

 • Автор 4 праць навчально-методичного характеру, серед них 2 методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни (у співавторстві).

 Освітній компонент:

 Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Клініко-реабілітаційний менеджмент при хірургічних захворюванях (за професійним спрямуванням)».
 • «Фізична терапія в ендокринології».
 • «Фізична терапія у флебології».

 Підвищення кваліфікації:

 1. Сертифікат Language Cert International ESOL рівня В2 з англійської мови.
 2. Сертифікат рівня А1 з німецької мови

Постійно приймає участь у науково-практичних конференціях з хірургії та ендокринології, курсах, має відповідні сертифікати.

  Підвищення кваліфікації:

 1. Участь у науково-практичній конференції “Інтервенційна сонографія в сучасній хірургії, анестезіології та медицині невідкладних станів” Сертифікат № 08-202-2022/01
 2. Сертифікат учасника у циклі фахових науково-практичних семінарів Новини колопроктології та хірургії.
 3. Участь у онлайн –телеміст “5-та Міждисциплінарна Школа інфузійної терапії: можливості в умовах воєнного часу”  Сертифікат №201566
 4. Сертифікат учасника V З’їзд колопроктологів України за міжнародною участю.
 5. Участь в VІ З’їзд судинних хірургів, флебологів та ангіологів  України Сертифікат №І-1-001417-2022

        НичипВікторія.jpgорук Вікторія - лаборант кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації