Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Нормативно-правова база

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

«Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами)

Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами.

«Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656»

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Постановою КМУ №167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».