Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Нормативні документи

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах
вищої освіти (наукових установах)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої
вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text

Вимоги до оформлення дисертації
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

нормативні документи Університету щодо реалізації освітнього процесу
https://npu.edu.ua/nmc#normatyvno-pravova-baza

 

Розділи