Абітурієнт  

   

Освітня діяльність  

   

Віртуальний факультет  

   

Історія

Аспірантура на факультеті фізичного виховання, спорту і здоров’я функціонує з часів його створення як окремого структурного підрозділу у 2001 році. У процесі функціонування аспірантури враховувався попередній досвід підготовки науково-педагогічних кадрів. Так, Університет має понад 80-річний досвід аспірантури з педагогічних спеціальностей (у 1938 році на фахових кафедрах Київського педагогічного інституту було відкрито аспірантуру). З цього часу свій науковий рівень підвищили 3199 осіб, з яких 2590 осіб захистили кандидатські дисертації (переважна більшість аспірантів цільового призначення з понад 35 закладів освіти України).

До 2016 року велася підготовка наукових кадрів зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Фахівці, які стояли у витоків створення і діяльності аспірантури, відомі в Україні вчені В.Г. Арефьєв, Г.М. Арзютов, О.А. Архипов, О.Д. Дубогай, Ю.Т. Похоленчук, О.В. Тимошенко, О.О. Приймаков, І.М. Медведєва та ін. Професори В.Г. Арефьєв, О.Д. Дубогай, О.В. Тимошенко брали участь у розробці паспорту спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

В 2016 році отримано ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки докторів філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) за спеціалізацією 014 Середня освіта (фізична культура) та розроблено відповідну освітньо-наукову програму. Це зумовлено змінами в системі вищої освіти, задекларованими в законі України «Про вищу освіту» (2014), у Постанові № 261 від 23.03.2016 року про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) та оновленням Переліку галузей Попередньою умовою розробки освітньо-наукової програми Середня освіта (фізична культура) стали вивчення потреб ринку освітніх послуг, оцінювання рівня конкурентоспроможності фахівців, прогнозування перспективи розвитку спеціальності. Для розробки програми значущим був досвід наукової діяльності провідних учених Факультету та їх наукових шкіл, які мають потужний вплив не лише на вітчизняну, а й на світову освіту та науку. Відомі наукові школи вчених, які працювали на Факультеті, зокрема докторів педагогічних наук, професорів Г.М. Арзютова, О.Д. Дубогай, Ю.Т. Похоленчука, та працюють наразі - В.Г. Арефьєва, О.О. Приймакова, О.В. Тимошенка та ін.

У 2006 році в було створено спеціалізовану вчену раду К 26.053.14 із правом захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я), з 2009 року функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.053.14 з правом захисту докторських дисертацій зі цієї ж спеціальності, де за останні 5 років захищено 4 докторських і 14 кандидатських дисертаційних робіт здобувачів більше 10 ЗВО України.

У 2022 році достроково завершив навчання та успішно захистив дисертацію 1 здобувач освітньо-наукового рівня доктор філософії зі спеціальності014 Середня освіта (фізична культура) В.Л. Лукіянчук. Крім здобувачів доктора філософії з цієї спеціальності, за кафедрою закріплені також аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (3 особи, з яких 1 іноземець).